Poradenství
a dotace

Poradenství a dotace

Aktuální dotační tituly

Malé, střední i velké podniky mají možnost rozvíjet se s podporou z evropských fondů i národních zdrojů. Programové období 2021-2027 je bohaté a pestré pro realizaci projektů v nejrůznějších odvětvích.

Máte nápad? Máte záměr? Můžeme vám pomoci vaše plány uskutečnit!

Stále pro vás aktualizujeme informace o vyhlášených výzvách, připravovaných výzvách i dotačních programech

Vyhlášené výzvy

Výzva na třídění a dotřiďování odpadů, energetické využívání odpadů, chemickou recyklaci a pro nakládání s nebezpečným odpadem – 14. výzva

Termín vyhlášení: 17. 8. 2022
Podávání projektových žádostí: od 7. 9. do 31. 12. 2022
Alokace: 500 mil. Kč
Maximální výše dotace: není omezena
Maximální procento výše dotace: 40 – 85 %

Podporované oblasti:

 • Výstavba a modernizace třídících a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů (včetně navýšení kapacity)

Podpořena budou zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad z těchto kategorií dle Katalogu odpadů:

papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01

plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04

nápojové kartony (vícevrstvé obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01

textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08

kovy 15 04 01, 20 01 40

sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05

Při hodnocení žádosti se bude posuzovat také skutečnost, zda se jedná o vysoce účinnou technologii (zařízení, která zpracovávají odpady15 01 02, 20 01 39, 19 12 04 s tím, že alespoň 60 % materiálu na vstupu musí být předáno k dalšímu využití)

Technologie třídících a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů, podpora vysoce účinných technologií, podpora kombinace s materiálním či energetickým využíváním odpadů

 • Výstavba a modernizace zařízení odpadových bioplynových stanic

Podpořena budou zařízení, která alespoň z 10 % zpracovávají odpad z těchto kategorií dle Katalogu odpadů:

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 20 01 08

jedlý olej a tuk 20 01 25 (výroba paliva z tohoto odpadu)

 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

V zařízení musí dojít k energetickému odstranění odpadů nebo k odstranění jejich nebezpečných vlastností. Zařízení pro zpracovávání zdravotnických odpadů musí zpracovávat alespoň ze 70 % odpady kategorie 18 01.

Není podporováno zpracovávání autovraků (16 01). Nejsou podporována samostatná zařízení ke sběru, svozu nebo skladování nebezpečného odpadu nebo zdravotnických odpadů.

Zaujala vás tato výzva? Rádi vám pomůžeme se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Aplikace – I. výzva

Termín vyhlášení: 15. 8. 2022
Příjem projektových žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022
Alokace: 4 mld. Kč
Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
Maximální výše dotace: 125 mil. Kč
Maximální procento výše dotace: 80%

Dotační podpora

Kategorie činnostíMalý podnikStřední podnikMalá společnost a společnost se střední tržní kapitalizací
Průmyslový výzkum70 %60 %50 %
Experimentální vývoj45 %35 %25 %

Dotační podpora pro konsorcia

Kategorie činnostíMalý podnikStřední podnikVelký podnik
Průmyslový výzkum80 %75 %65 %
Experimentální vývoj60 %50 %40 %

Průmyslovým výzkumem se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.

Experimentálním vývojem se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.

Podporované aktivity

Základní podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Způsobilé náklady:

 • náklady na smluvní výzkum, náklady na poradenské a rovnocenné služby výzkumu a vývoje využité výlučně pro účely projektu
 • mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu (forma odpisů DHM)
 • náklady na materiál a komponenty
 • ostatní provozní náklady
 • dodatečné režijní náklady (paušální náklady)

Výstupy projektu

Výstupem projektu musí být jeden z níže uvedených:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Nepodporované aktivity

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center
 • základní výzkum
 • výrobní aktivity

Zaujala vás tato výzva? Rádi vám pomůžeme se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Úspory energie – i. výzva

Termín vyhlášení: 15. 8. 2022
Příjem projektových žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023
Alokace: 10 mld. Kč
Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč
Maximální procento výše dotace: 65%

Dotační podpora podle krajů

KrajMalý podnikStřední podnikVelký podnik
Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský65 %55 %45 %
Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Vysočina55 %45 %35 %

Podporované aktivity

 1. Snížení energetické náročnosti budov ekonomických subjektů
 2. zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků
 3. zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 4. zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 5. prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 6. Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren (do 1 000 kWp instalovaného výkonu), solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 7. Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, plynu, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 8. Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti (do 1 000 kWh instalované kapacity).
 9. Využití odpadní energie.
 10. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 11. Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 12. Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (potřebný pro řádný provoz dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • výdaje na organizaci výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách (výdaje do výše 80 000 Kč)

Způsobilými výdaji jsou dodatečné investiční výdaje nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti. Způsobilé výdaje se určují na základě srovnání s podobnou investicí, která nedosahuje stejné energetické účinnosti a která by byla pravděpodobně realizována bez poskytnutí podpory. Rozdíl mezi výdaji na obě investice vymezuje výdaje související s energetickou účinností a představuje způsobilé výdaje.

Alternativní investice se u projektů do celkové výše 12 500 000 Kč způsobilých výdajů nemusí vyčíslovat. V tom případě si žadatel sníží způsobilé výdaje o 10 %.

Zaujala vás tato výzva? Rádi vám pomůžeme se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva

Termín vyhlášení: 20. 7. 2022

Maximální výše dotace: do 40 %, do 20 mil. Kč

Příjem žádostí je od 27. 7. – 30. 9. 2022

Cílem je předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Podporovanými aktivitami jsou: 

1. Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)), ať již vlastního nebo převzatého, postupem v souladu se zákonem o odpadech (541/2020 Sb.). Za polotovar/konečný výrobek se považuje: betonová směs, asfaltová směs, maltová směs, sádrokarton, foukaná izolace, betonové panely, cihly apod. Nelze podpořit stroje, které mají pouze pomocný charakter a nepodílí se na samotné technologii (např. bagr).

2. Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen Katalog odpadů)) a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20 Katalogu odpadů. 

3. Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku. 

4. Zavádění technologií pro protektorování pneumatik. 

5. Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu. 

6. Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM (2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny. Podpořena bude pouze technologie jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina. 

7. Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály. Původní podíl recyklovatelných částí výrobku

Minimální zvýšení podílu o

do 40 % – 20 %

nad 40 % a do 60 % – 15 %

nad 60 % a do 80 % – 10 %

nad 80 % – 5 % 

8. Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM (2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %. 

9. Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Výzva HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE)

Termín vyhlášení: 30. 6. 2022

Maximální výše dotace: 30 – 80 % v závislosti na regionu a typu projektu

Příjem žádostí je od 7. 2022 – 30. 6. 2023

Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem této dotační výzvy z programu HEAT. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj. Dotaci lze získat na:

1.A PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET)
 2. Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 3. Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 4. Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie
 5. Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET


1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET
 2. Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET
 3. Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie
 4. Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET
 5. Průmyslová tepelná čerpadla


Systémy jsou podporovány i v kombinaci.


Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Výzva RES+ č. 4/2022 – Komunální fotovoltaické elektrárny pro větší obce

Termín vyhlášení: 30. 6. 2022

Maximální výše dotace: do 50 %

Příjem žádostí je od 17. 8. 2022 – 15. 3. 2023

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100 % veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky s instalovaným výkonem do 1 MWp. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Výzva RES+ č. 3/2022 – Komunální fotovoltaické elektrárny pro malé obce

Termín vyhlášení: 30. 6. 2022

Maximální výše dotace: do 50 %

Příjem žádostí je od 17. 8. 2022 – 15. 3. 2023

Na podporu výstavby malých fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp je zaměřena tato dotační výzva z Modernizačního fondu. Malé obce mohou čerpat až 75 % podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Podporovány jsou Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE, zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Výzva RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Termín vyhlášení: 30. 6. 2022

Maximální výše dotace: do 50 %

Příjem žádostí je od 3. 8. 2022 – 31. 10. 2022

Na podporu výstavby velkých fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp je zaměřena tato dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Termín vyhlášení: 30. 6. 2022

Maximální výše dotace: do 50 %

Příjem žádostí je od 10. 8. 2022 – 15. 3. 2023

Cílem výzvy je podpora výstavby malých fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) je zaměřena dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

The Country for the Future

Termín vyhlášení: 15. 6. 2022

Maximální výše dotace: do 50 %, do 20 mil. Kč

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe, a to včetně usnadnění vstupu na nové trhy či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory zavedení výsledků projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, a také prostřednictvím zavádění inovací v oblasti automatizace, robotizace, umělé inteligence a prosazování implementace inovací. V souladu s dále popsaným zaměřením budou podporovány především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Obsahem projektu mohou být inovace produktu, inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby, organizační inovace, kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Digitální podnik – I. výzva

Termín vyhlášení: 9. 6. 2022
Příjem žádostí: je prodloužen do 31. 10. 2022
Maximální výše dotace: podle regionální mapy, od 30 do 60 %, do 15 mil. Kč


Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.


Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Vyhlášené výzvy

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – 1. výzva

NPO (Národní plán obnovy)

Termín vyhlášení: 8. 3. 2022

Maximální výše dotace: výše dotace se odvíjí od výše celkových způsobilých výdajů projektu

Maximální % dotace: 35% pro fotovoltaické elektrárny, 50% pro systém akumulace mimo území Prahy, 45% pro systém akumulace na území Prahy

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci České republiky. Výzva podporuje výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp na podnikatelských budovách i přístřešcích, např. pro skladování, automobily, stavební techniku. Podporovány nejsou FVE budované na obytných budovách nebo objektech určených k rekreaci.

Zaujala vás tato výzva? Rádi Vám pomůže se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Tento program podporuje restart a modernizaci ekonomiky na základě Nástroje pro oživení a odolnost. Jde o největší evropský nástroj pro řešení hospodářských a sociálních dopadů pandemie Covid-19. Má za cíl zajistit ekologickou a digitální transformaci v jednotlivých zemích EU. Program Národní plán obnovy se zaměřuje nejen na digitální transformaci, ale také na podporu podnikání, vývoje a výzkumu, trh práce, zdraví obyvatel a nemalé finanční prostředky půjdou na zelenou tranzici.

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Nový operační program je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu je zmírnění negativních dopadů pandemie, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. Podpora bude zaměřena na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje, v oblasti digitální transformace. Neméně důležitá je podpora rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti MSP.

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Operační program Spravedlivá transformace je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu a zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena. První výzvy jsou plánovány začátkem druhého čtvrtletí roku 2022.

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Operační program navazuje na předchozí operační program. Podporuje velkou část aktivit jako programovém období let 2014-2020. Větší důraz je kladen na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví. Mezi hlavní témata patří energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, vodohospodářská infrastruktura, oběhové hospodářství, biodiverzita, ovzduší, sanace a adaptace na změny klimatu.

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Operační program navazuje na předchozí Operační program Zaměstnanost. Podporuje rozvoj zaměstnanosti, zlepšení kvality pracovních sil, řešení sociální problematiky. Je členěn do čtyř věcných témat: oblast trhu práce, sociální začleňování, sociální inovace a potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám.

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Program vychází ze Společné zemědělské politiky po roku 2020 přijatý Evropskou komisí pro oblast budoucnosti potravin a zemědělství v Evropské Unii. Základní principy fungování jsou zaměřeny na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě, a to při provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělského sektoru.

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>
Dotační programy

Hlavním cílem operačního programu je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území. IROP bude realizován v cíli Investice pro zaměstnanost a růst politiky soudržnosti Evropské Unie.  Priority programu jsou zaměřeny na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

Zaujal vás tento program? Rádi Vám podáme bližší informace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Více >>